top of page

Privacy Policy

 

 

In deze Privacy policy wordt informatie verstrekt over de wijze waarop HSV Hellevoet Athletics uw persoonsgegevens verwerkt.

HSV Hellevoet Athletics (hierna: Athletics) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Athletics houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

- Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

- De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze respecteert.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden en relaties.

Persoonsgegevens van leden worden door Athletics verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- De bedrijfsvoering die nodig is om Athletics als sportvereniging naar behoren te laten functioneren;

- Communicatie over de wedstrijden, trainingen en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor verwerking

- De lidmaatschapsovereenkomst;

- De relatieovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) legt Athletics de volgende persoonsgegevens van u vast:

 

- Naam;

- Tussenvoegsel;

- Voornaam

- Adres;

- (Mobiel) Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Het eerdere genoten lidmaatschap bij een andere vereniging.

 

Uw persoonsgegevens worden door Athletics opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Athletics verstrekt, kunnen aan derde partijen verstrekkt worden, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Athletics heeft een relatie met de KNBSB en wel voor het onderstaande doel:

 

Het verzorgen van het bondslidmaatschap van de KNBSB.

 

Athletics geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met verwerkers worden hierin uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Athletics de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt.

Athletics kan tevens persoonsgegevens delen met derden indien u hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Verwerking binnen de EU

Athletics verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Athletics verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Athletics bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Athletics heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

- Alle personen die namens HSV Hellevoet Athletics van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- Voor alle functionarissen die uw persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst gesloten is;

- Hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op gebruikte systemen;

- Back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Testen en regelmatig evalueren van de maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de

persoonsgegeven welke Athletics van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens terug te vorderen of in opdracht van u direct over te dragen aan een andere partij. Athletics vraagt u zich hiervoor te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken, voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Athletics. Komt u er met Athletics niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens aan het begin van dit document.

bottom of page